Sambandet Ranavik–Skjersholmane har 40 prosent mindre trafikk enn Hufthamar–Krokeide, men har betydeleg lenger opningstid og to ferjer i drift kvar dag heile året. Kva meiner partiet ditt er årsaka til dette og vil de gjera noko med det, slik at Austevoll får eit likeverdig ferjetilbod?

Sambandet Årsnes–Gjermundshamn har omkøyringsmoglegheiter over Hardangerbrua, og har nattferjer ( fire tur/retur, over fjorden, mellom 00:00 og 06:00). Kvifor har ikkje Hufthamar–Krokeide nattferjer, når de veit at ein ikkje har alternative køyreruter?

Kjenner ditt parti til Helge Hopen-rapporten som kom  i 2015. Kvifor er det ikkje gjort noko i forhold til denne rapporten? Den er no åtte år! Den konkluderte med dette:

· Austevoll har hatt ein vekst på 10 prosent i folketalet dei siste fem åra, og innbyggjartalet er venta å stiga ytterlegare 30% dei neste 15-20 åra.

· Austevoll har eit næringsliv som har høgast verdiskaping pr. sysselsett i Hordaland og som ligg 62 prosent høgare enn landsgjennomsnittet. Innpendlinga til kommunen har auka med gjennomsnittleg 11 prosent kvart år sidan år 2000.

 · Medan trafikkveksten på vegnettet i Hordaland har auka med ca. 7 prosent dei siste seks åra, har trafikkauken på sambanda til Austevoll auka med 19 prosent (Krokeide-Hufthamar) og 27 prosent (Husavik-Sandvikvåg).

· Utviklinga i folketal, næringsutvikling og pendling tydar på at veksten vil halda fram i åra som kjem.

· Ferjetilbodet (frekvens) på Krokeide–Hufthamar ligg i dag vesentleg lågare enn på andre ferjesamband i fylket med tilsvarande trafikkmengd. Trafikken på desse sambanda har alternative køyreruter. Det har ikkje Austevoll.

Meiner ditt parti at Austevoll må få rutetilbod, som står i forhold til at dei har det største fylkesvegferjesambandet, og at ein dermed får det beste tilbodet i Vestland?

Kjenner ditt parti til at det i Vestland berre er riksvegsferjesambandet, Halhjem–Sandvikvåg som har større ruteproduksjon km*PBE enn Hufthamar – Krokeide?

Vestland fylkeskommune forvaltar rutetilbod for over ein milliard norske kroner, er det ikkje ei sjølvsagt sak at det burde vore retningsliner for dette, som tar i bruk objektive kriteria, for ruteproduksjon?

Kva vil partiet ditt bidra med for ar Austevoll får eit likeverdig ferjetilbod, før og etter valet?

Kva kan og  vil partiet ditt bidra med til møtet i Hovudutval og mobilitet den 29.08.23 (veit ikkje om ferjesaka kjem opp på dette møtet)?

Tore Hufthammer