Årsmøtene blir kalt inn med kortest mulig frist, og uten at dokumenter følger med innkallingen.  Med den fristen som var i år, var det bare eiere med epostadresse som fikk rettidig innkalling. De mange som måtte tilskrives per brev, fikk i noen tilfeller innkallingen først dagen etter møtet. Med ukentlig postombæring noen steder, når posten ikke frem.

I tillegg må vi inn på selskapenes nettsider for å få tilgang til dokumentene, enda et hinder for å få innsikt, og dermed lyst til å møte frem. Så blir det selvsagt ikke bedre at møtet avvikles dagen før mange skal på ferie. Jeg oppfordrer derfor styret til å sikre at årsmøtene avvikles i mai måned slik det alltid har vært før, at innkalling sendes i god tid, og at man følger gammel tradisjon (og vedtekter) ved å kunngjøre innkallingen 30 dager før møtet, gjerne i Marsteinen. I sum vil det øke interessen, og deltagelsen.

Samtidig som kuppveldet får råde, er kraftlaget inne i den viktigste perioden i lagets historie siden stiftelsen. Rammebetingelser endres, det grønne skiftet utfordrer, vi mister kunder på kraftsalg, og vi kan komme i kapasitetsproblemer på nett pga solstrøm. Vi har heller ikke kapasitet til å levere strøm til store prosjekter før tidligst i 2026. Økonomien på nett er utfordrende, og nettleien høy. Disse forholdene bryr ikke årsmøtet seg om selv om det står i årsberetningen, men det snakkes åpent om misnøye mann til mann og kvinne til mann og kvinne utenom møtene.

Selv sitter jeg i valgnemnda på siste året, og skal til våren igjen utfordre det sittende styret om deres rolle, og eventuelt finne nye kandidater som er kompetente og villige. Dette skjer i trygg forvisning om at villige kandidater kan bli utfordret av personer som ikke passer inn i kravspesifikasjonen, som ikke kompletterer den kompetansen som allerede er, eller som simpelthen ikke har noen annen grunn til å komme inn i styret enn at det må skje noe på årsmøtet. Det er en utfordring vi må ta.

Det er en demokratisk rett å komme med forslag til årsmøte, også styrekandidater, men det er en rett som må pares med en plikt om ansvarlighet for laget, og det er den ansvarligheten jeg etterlyser.

Andreas Iversen, her fotografert i ein annan samanheng, meiner det er på tide å løfta blikket og sjå på kraftlagets vidare kurs. Foto: Arkivfoto

Jeg etterlyser at styret redegjør for de strategiske valg som ligger bak de satsninger som gjøres. Jeg etterlyser styrets redegjørelse for de alternativ vi har som et lite lag ute på holmene, men mest av alt etterlyser jeg et engasjement fra partseierne om lagets fremtid og status. Hva er de komparative fortrinn ved å leve alene her ute? Hva er risikoen ut over høyere nettleige og tap av egenkapital, enn om vi hadde vært koblet mot større nett? Og hva er fordelene som gjør at vi skal drive videre med høyere nettleige, men med trygghet om at vi eier de vi handler med.

Jeg etterlyser at dere som kommer etter oss gamlinger, og som skal leve med de beslutninger som skal fattes de nærmeste årene, møter frem, er konstruktivt kritiske, og villige til å bidra. Jeg er redd vi seniorene har ødelagt noen av disse mulighetene gjennom det surret noen har skapt på årsmøtene. Jeg vet at mange som er spurt om å bidra har takket nei, nettopp fordi vi ikke kan drive ferm synspunktene våre på en konstruktiv måte. I valgnemden har vi forsøkt å få til en bredde av alder og kompetanse i styrene, men vi er ikke i mål ennå, og forhåpentlig skal styret utvides med minst ett medlem.

Vi har utfordret styrene i selskapene til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling der vedtektene moderniseres, og der antallet styremedlemmer kan økes noe slik at styret blir enda bredere sammensatt og slagkraftig.

Samtidig er det et generasjonsskifte på gang, og gjennom de nest to årsmøtene er det å forvente at mange styreplasser blir ledige for de som vil bidra, og som har kompetanse og kapasitet til å bidra. Å påta seg tillitsverv på vegne av eierne krever at man har tid, evne og vilje til å sette seg inn i selskapet og dets rammebetingelser. Kraftlaget er en «voksen» bedrift både i omsetning, og ikke minst i betydning av viktig infrastruktur for Austevoll-samfunnet.

I fjor averterte vi etter kandidater for å vekke interessen. Vi fikk én respons. Til neste år forventer vi, eller i alle fall håper på at mange melder seg på, eller fremsnakker et godt styreemne.

Det er lenge til neste valg, men det er nå vi må starte diskusjonene om hva vi vil med kraftlaget, med verdiene, med arbeidsplassene, og med infrastrukturen vi er så avhengige av. Den diskusjonen kan vi ikke overlate til et aldrende årsmøte eller tilfeldige kuppmakere. Jeg utfordrer oss alle til å følge med, holde kontakt med det styret vi har valgt, og planlegge for å delta på neste årsmøte fordi det betyr noe.

Andreas Iversen

Kraftlagsstyret svarar:

Styret vil prøva å imøtegå Iversen sitt innspel rundt innkalling i 2024, på dei punkta som let seg gjennomføra. Når det gjeld valkupp er det mindre styret kan gjera, men oppfordra til at aktuelle kandidater blir formidla til valnemda, som ynskjer innspel velkommen, og har etterspurt dette tidlegare.

Til Iversens sin påstand om at Kraftlaget taper kunder på kraftsal, så er det ein påstand som ikkje er heilt rett. Me har auka kundemassen noko noko siste åra, men er stadig under press på dette feltet. Så var dette med nettleiga, rammevilkår og framtida eit direkte spørsmål på årsmøte som blei kommentert, og det kom tydelig fram på årsmøte at me vil jobba meir med desse spørsmåla i året som kjem. Dei som har innspel til dette er velkommen til å dela dei med oss.

Olav O. Østervold,

Styreleiar