Det er skulen sjølv som avgjer om elevane skal ha lekser eller ikkje for at elevane skal oppnå kompetansemåla. I Marsteinen kunne ein òg lesa korleis fleire av Austevoll sine ordførarkandidatar svarar på spørsmåla frå Sofie og Isak. Her står det at Framstegspartiet ikkje har svara, og det beklagar eg. Det kjem rett og slett av at spørsmålet ikkje var kome fram til meg. Eg vil difor freista å svara her. Les nyhendesaka med Isak og Sofie sinn innspel til rektor og kommualsjefen her.

Fyrst og fremst vil eg skryta over Sofie og Isak, som løftar ei problemstilling med argumentasjon og forslag til løysing. Dette håpar eg vert møtt på ein god måte av dei som bør ta stilling til dette. Eg har 16 års fartstid i lokalpolitikken i Austevoll, og er klart av dei som meiner at politikarane går i fella dersom dei skal inn og detaljstyre korleis lærarar og skule legg opp til læring for elevane, anten dei meiner lekser er naudsynt eller ser at ting kan gjerast på andre måtar, utan lekser. Dette må avgjerast av fagfolk som jobbar i skulen. Me veit at der finst skular og kommunar i Noreg som har bestemt seg for å driva leksefri skule, og har gode erfaringar med det. Dersom skulane i Austevoll og det pedagogiske personalet der, med støtte frå elevråd, foreldreråd (FAU) meiner at leksefri skule kan vera bra for elevane si læring og at dette kan prøvast ut i Austevoll, skal dei kunna gjera dette heilt utan innblanding frå politikarar. Her kan eg leggja til at Stortinget no har vedteke ei ny opplæringslov, som skal gjelda frå hausten 2024. I den nye lova, vert det påpeika at skulane kan gje lekser (må ikkje). I tillegg seier lova at politikarane kan blanda seg inn og bestemma leksefri skule, men dei kan ikkje blanda seg inn og bestemme at skulen skal ha lekser. Dette betyr at dersom skulane bestemmer seg for leksefri skule, har faktisk ikkje politikarane noko dei skulle sagt, for dette kan skulane bestemma sjølve. Dersom dei bestemmer seg for å halda fram med lekser, vil dette vera noko politikarane kan krevja ei god grunngjeving for. Derfor er initiativet frå Sofie og Isak viktig og heilt på sin plass!

Mitt råd til Sofie og Isak er difor at dei ber rektor løfte dette som ei sak på personalmøte med dei som jobbar i skulen, med elevrådet og på FAU-møte slik at foreldra får uttale seg og koma med innspel og argument for og imot leksefri skule, og eventuelt kva som må endrast dersom skulen skulle gå for leksefri skule. Som Sofie og Isak òg er inne på, kan det vera alle må vera med på nokre endringar i måten å jobba på dersom leksefri skule skal innførast. I tillegg kan det vera naturleg at rektor og kommunalsjef drøftar dette saman med rektorane ved dei andre skulane i Austevoll. På denne måten kan ein løfta opp saka og vurdera fordelar og utfordringar med leksefri skule ved alle skulane i Austevoll, og konkludere utifrå forhold som gjeld for Austevoll kommune, anten dei endar opp med å støtta forslaget om leksefri skule, eller stadfestar at ein skal halda fram med lekser.

Renate Møgster Klepsvik

Ordførarkandidat FrP