Skrevet av Krister Hoaas, regionsjef Sjømat Norge Havbruk Vest.

Havbruksselskapene i vest er en mangslungen gruppe, fra de små med under 20 ansatte til verdens største produsenter av laks og ørret. Fra de små familieeide til de store børsnoterte. Felles for alle er at de skaper store ringvirkninger i små og store lokalsamfunn i kystfylket vårt. De genererer godt over 10.000 arbeidsplasser i Vestland fylke, en verdiskaping på over 20 milliarder kroner, skatteinntekter til kommuner og fylket og overføringer i milliardklassen via Havbruksfondet.

Forskere ved Mohnsenteret på Høgskolen på Vestlandet har funnet at nettopp havbruksnæringen er mer opptatt av miljømessig bærekraft enn i andre næringer og mer opptatt av lokale ringvirkninger, bruk av lokale leverandører og involvering i utviklingen av lokalsamfunnet. Muligheten og kapitalen til slikt engasjement og involvering er nå ytterligere redusert etter beslutningen om et nytt nedtrekk i produksjon.

Fra Karmøy og opp til Nordhordland (produksjonsområde 3 – PO3) er tillatt volum nå redusert med en åttendedel (12%) siden 2020. Fra og med Nordhordland til Stad (produksjonsområde 4 – PO4) er selskapene pålagt å redusere sin produksjonskapasitet med nesten en femtedel (18%) i samme periode.

Vi i havbruksnæringen deler bekymringen over at villaksen, i likhet med mange andre arter, sliter. Derfor har selskapene redusert antall fisk under villaksens utvandringsperiode og kraftig redusert antallet lus i anleggene.

I PO3 var oppdrettsanleggenes produksjon av luselarver, for å sitere Veterinærinstituttets ferske rapport, "lavere enn alle år i femårsperioden før 2022”. Altså det laveste nivået siden innføringen av Trafikklyssystemet. I PO4 var det en "sterkere nedgang i mengden lakselus enn forventet". Dette er i tråd med beregninger lagt frem i fjor sommer, som viste en reduksjon i antall lus i anleggene i PO3 på 34,4% og PO4 på 41,9% siden 2017. Det skyldes omfattende brakklegging av anlegg og koordinerte tiltak.

Når man likevel får rødt lys og nytt nedtrekk, er reguleringen ikke forutsigbar for selskapene som har leverer på myndighetenes bestilling.

Det regjeringsoppnevnte Havbruksutvalget, som leverte sin utredning i fjor høst, pekte på at nedtrekk ikke fungerer. Utvalget anbefalte andre virkemidler, noe næringen støtter og selv har foreslått. Også Det internasjonale evalueringsutvalget pekte på det samme i sin gjennomgang av Trafikklyssystemet i 2021.

Tilbake står en rådvill og fortvilet næring. For dette betyr produksjon av færre smolt, færre fisk i sjø, færre fisk til slakt og mindre fisk å selge. Det betyr færre arbeidsplasser, lavere skatteinntekter og mindre ringvirkninger for Vestlandet. Det kunne vært motsatt.