Mitt innlegg hadde som formål å få opp interessen, og øke seriøsiteten i årsmøtene, og jeg hadde tre innspill for å underbygge dette.

1.Rettidig og mer fyllestgjørende innkalling

Det har styreleder allerede svart på, og jeg er trygg på at vi neste år får vite i forkant når møtet er, og hva som kan diskuteres

2.  Benkeforslag Jeg har presisert den retten det er å komme med motforslag til valgnemnds innstilling, men prøver å peke på at styresammensetning er viktig, og at mange hensyn må tas i betraktning til før en velger styre.

Vi har nå et velfungerende styre, og valgnemda hadde etter grundig gjennomgang et klart bilde av hvilke utfordringer styret arbeidet med, og hvordan de jobber samen.  Derfor var det viktig og klokt av årsmøte dette året å stemme ned benkeforslag.  Men, historisk har årsmøtene vært altfor unyansert når benkeforslag har vært fremmet, og begrunnelser har stort sett vært fraværende.  På det området oppfordre jeg fremtidige årsmøter til å være konstruktive.

3.  Årsmøtets betydning Årsmøtet er vårt viktigste organ, som vedtar regnskap og beretning, og som velger styre. De utfordringer kraftlaget står overfor fremover gjør det nødvendig at årsmøtet er sterkt og tydelig, både når styret skal støttes, og når kritiske elementer skal på dagsorden. Jeg er ikke talsmann for den ene eller andre løsning for fremtidig struktur i laget, det skal et tas stilling til etter initiativ fra det til enhver tid sittende styre. Det er gode grunner både for å drive videre alene, med høyere nettleie enn større enheter, og gode grunner for å se på samarbeid eller konstellasjoner med andre. Men, jeg er kritisk til at disse sakene ikke synes å ha interesse hos eierne, og at styret derfor ikke får den motbør og den støtte som behøves.

Jeg håper debatten kan leve godt i tiden fremover, at styret får anledning til å fremme gode saker for årsmøtet, og at vi stiller opp i mai neste år og tar den gode debatten der.

Andreas Iversen