Av Inge HalstensenFramtida for Austevoll-samfunnet kviler truleg på Hordfast. Når E39 vert bygd over Reksteren i Tysnes kommune, vil Austevoll kunna få ei pendelferje med tolv minutts reisetid til europavegen. Nokre av oss drøymer faktisk om bru frå Huftarøy til Reksteren i neste omgang. 5300 austevollingar i havgapet utanfor Bergen  veit at dei bur i det største øysamfunnet i Norge utan veg/brusamband til fastlandet. Mange av oss er engstelege for ei galopperande samfunnsutvikling som kan føra til fråflytting, slik det skjedde på 1950-60-talet då silda svikta og kommunen låg i kneståande.

Me kjende oss gløymde og forletne då bystyret i Bergen nedprioriterte Hordfast. Desto større er gleda over at byrådsleiar Christine Meyer og byutviklingsbyråd Christine Kahrs synest å korrigera kursen. Eg torer å minna Thor Håkon Bakke (MDG) og Geir Steinar Dale (AP) om at ei nedbygging av Austevoll-samfunnet vil verta opplevd som ei miljøkatastrofe og ei samfunnskatastrofe, også for byen vår, Bergen. Ann Jorunn Hillersøy (INP) kan umogleg ha konsultert sine mange tilhengjarar i Austevoll.

Medan Stavanger (og Haugesund) fossar framover og tryggjer samfunna rundt seg, t.d. med Rogfast under Boknafjorden og tunnel til vesle Kvitsøy ute i havgapet, slit byen vår framleis: Fiskeridirektoratet (120 år i Bergen) vert flytta nordover bit for bit, Fisketorget ligg aude, Torgallmenningen er vorten ein øl-allmenning, sentrum vert tømt for handel, størsteparten av kulturmidlane går til Oslo (Kongen sviktar Festspillene for første gong), Hordfastprosjektet vert vikla inn ein ny, æveleg krangel, bystyret krigar framleis om kor trikken skal køyra, medan toget går frå og forbi Bergen, byen med dei låge horisontar. Me grip oss i å beklaga at Austevoll ikkje ligg i Rogaland.

Men stor takk til byrådsleiar Christine Meyer, stå på!  - Kanskje kan eit kvinne-styrt byråd, eit kvinne-styrt ordførarombod og eit kvinne-styrt næringsråd berga byen og bergensarane sitt omland.