Livet er som ei berg- og dalbane, med oppturar og nedturar. Farten kan opplevast som ubehageleg og av og til kan det til og med verke som om alt er opp ned. Som fiskar er dette ein del av kvardagen. Enkelte augneblink lurer ein på kvifor ein orkar å halda på med dette, men så dreg me til sides eit bra kast, set kursen mot land og me er takksame for det må får oppleva. I skrivande stund opplever me det siste. Båten er lasta med sild, sola skin på ein spegellblank Nordsjø’ og sommarferien er rundt hjørna.  Tid med familie og vennar, bading, grilling, ungane er heime og det er fri frå eksamen og lekser.

Når det gjeld lekser har Sofie og Isak stilt eit viktig og vanskeleg spørsmål. Eg har hatt fire barn i Austevoll-skulen som etter kvart har teke vidaregåande- og høgskule. Nokon har hatt ein del lekser, mens andre har hatt tilnærma leksefri. Dette kan opplevast som litt urettferdig for enkelte, spesielt viss ein opplever stor forskjell mellom klassar på same trinnet. Om lekser er nyttig eller ikkje er ein diskusjon me har hatt mange gongar rundt middagsbordet, utan at me har kome til nokon konklusjon. Det er gode argument både for og imot. Lekser kan være ein god peikepinn for foreldre om utviklinga til ungane og eit verktøy for å halde seg oppdatert på kva elevane lærer på skulen. Mange skal ta høgare utdanning og innøving av sjølvstudium og studieteknikk kan vera godt å ha med frå ung alder. Lekser for å førebua seg til undervisning har òg positive sider. For andre er lekser ein hemsko, både for elevar og foreldre og kan veva årsak til misnøye med skule og konflikt mellom barn og foreldre. Det er heller ikkje alle som har dei ressursar som skal til for å gje ungane den naudsynte hjelpa dei treng med lekser. Mengda lekser bør tilpassast og sikra at elevane får nok fritid og tid med familien på ettermiddag og kveld.

Eg heiar på engasjementet til Sofie og Isak og vonar det fører til ein god dialog mellom elevar, foreldre, lærarar og skuleleiing. Som politikar vil eg løfta fram tiltak som leksehjelp viss ein vel å ha lekser. Det er sosialt utjamnande og kan vera til stor hjelp for mange. Mange unge mister i dag motivasjonen for skule og lekser kan vera ei årsak til dette. Ei anna årsak kan vera at barn i dag har mista eitt år med leik og KrF vil derfor erstatta fyrsteklasse med «førskule» og ta tilbake leiken for dei minste. Barn må få vera barn og ein god barndom varer heile livet.

Rolf Tore Hellesøy

1. kandidat Austevoll KrF