Det mest innlysande er sjølvsagt JA- haldning ovanfor innbyggjarar og næringsliv når det gjeld plan og byggjesaker. Me skal sei JA til alt me ikkje har god grunn til å sei nei til. Me skal vera på innbyggjarar og næringsliv si side, og finne tolkingar av regelverk og planar som kjem dei til gode når dei ynskjer å få til noko. Vidare skal me kjempe deira sak ovanfor statsforvaltaren når kommunen har sagt ja, men statsforvaltaren vil stoppe det.

JA- haldninga gjeld òg på andre område. Det handlar kort sagt om korleis me ynskjer å møta den einskilde innbyggjar. Innbyggjarar som møter utfordringar som gjer at dei treng tilpassa omsorgs- eller hjelpebehov, skal møta ein kommune som spelar på lag, og som etter beste evne jobbar for å få fram dei beste, tilpassa løysingane for den einskilde innbyggjar. I slike situasjonar er det ekstra viktig for oss i Austevoll FrP at innbyggjarane får ei god oppleving av ein kommune som strekkjer seg langt for å kunna tilby dei beste tenestene.

JA- haldninga omfattar òg dei tilsette i Austevoll kommune. Alle tilsette er viktige for at Austevoll skal kunna gje dei beste tenestene til innbyggjarane. Difor er det viktig for Framstegspartiet å ta vare på dei tilsette og sikra at arbeidsmiljøet vert opplevd som godt og meiningsfylt. Eit godt samarbeid mellom administrativ leiing, politisk leiing og arbeidstakarorganisasjonane er ein viktig nøkkel til eit godt arbeidsmiljø for alle.

Viktige premissar for ein JA- kommune er openheit og tilgjengelegheit, ein tett og lyttande dialog med innbyggjar og næringsliv, og handlekraft for å få ting til å skje, anten det gjeld kampen overfor fylkeskommunen for betre samferdsletilbod, eller lokale initiativtakarar som ynskjer å få til noko på kulturfeltet. Uansett sak, det handlar om å spela på lag med innbyggjarane! I ein JA- kommune sit ein ikkje på gjerdet og ventar, men tek tak i ting og banar veg på vegne av og saman med innbyggjarane.

Valdagen er 11.september, men allereie no kan du førehandsstemme.

Me er klare for å skapa JA- kommunen.

Vil du ha ein JA- kommune? Stem FrP!

Renate Møgster Klepsvik

Ordførarkandidat Austevoll FrP

3. kandidat Vestland FrP