Oslo blant topp fem viktigaste maritime byar i verda