Pris- og rentesjokk for barnefamiliane – utgiftene har auka med over 177.000 kroner